1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 (dalej „PTNW o/Gdańsk”).

 3. Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, zapisem i rejestracją na szkolenia, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, a także przesyłanie informacji marketingowych.
  Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach zapisu na szkolenia (pełna klauzula informacyjna w dziale „Klauzula informacyjna – szkolenia”),

 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.),

 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 1. Państwa dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – pkt. 3) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
  Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 5 lat.
  Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez PTNW o/Gdańsk, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w pkt. 10.

 1. W przypadku formularza kontaktowego, prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz treści wiadomości.

W przypadku formularza kontaktowego dotyczącego zapisu na konkretne szkolenie znajdującego się na podstronach dotyczących szkoleń – prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Te dane są niezbędne do finalnego zapisu Państwa na szkolenie i potwierdzenia tego drogą mailową. Daną opcjonalną jest podanie (w przypadku lekarzy weterynarii) numeru prawa wykonywania zawodu.

 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz PTNW o/Gdańsk, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
  Państwa dane przekazujemy zatem podmiotom świadczącym nam usługi szkoleniowe.

 1. W związku z przetwarzaniem przez PTNW o/Gdańsk Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

   • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

   • prawo do sprostowania danych osobowych,

   • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 1. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 1. Klauzula informacyjna – szkolenia:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PTNW o/Gdańsk w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu zapisu na szkolenie, zgodnie z wysyłanym formularzem,

 • Dane osobowe mogą być ujawnione dostawcom usług szkoleniowych, pracownikom lub PTNW o/Gdańsk, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 • Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w danym szkoleniu.

 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu zapisu na szkolenie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 • Finalnie potwierdzenie zapisu na szkolenie nastąpi drogą mailową na wskazane w formularzu dane.

 1. Zawsze mogą Państwo napisać na adres PTNW o/Gdańsk, ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk lub za pośrednictwem adresu e-mail: ptnw@gdansk.wiw.gov.pl lub zadzwonić pod numer +48 58 552 12 68.

CZŁONKOSTWO

Chcesz zostać członkiem towarzystwa?

Potrzebujesz więcej informacji?