Przede wszystkim chcemy Ci pogratulować, że jesteś zainteresowany własnym rozwojem zawodowym, chęcią podnoszenia swoich kompetencji, poszerzania umiejętności oraz wiedzy z dziedzin medycyny weterynaryjnej, biologii. To, że tu jesteś i odwiedzasz naszą stronę jest dowodem zainteresowania własnym rozwojem, poszerzaniem wiedzy nie tylko w zakresie wykonywanej pracy ale zawodu lekarza weterynarii rozumianego szerzej.

Jak zostać członkiem Gdańskiego Oddziału PTNW?
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel polski wykazujący zainteresowanie naukami weterynaryjnymi, będący lekarzem weterynarii lub posiadający inny równorzędny stopień akademicki. O przyjęcie w poczet członków może się ubiegać również osoba nie odpowiadająca wyżej wymienionym warunkom ale pracująca naukowo w zakresie nauk weterynaryjnych lub będąca studentem kierunku (dyscypliny) weterynaria.

Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w oparciu o pisemną deklarację popartą przez dwóch członków Towarzystwa i zaopiniowaną przez właściwy Zarząd Oddziału. W przypadku decyzji negatywnej zainteresowany może zwrócić się w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostateczna decyzja wydawana jest nie później niż 6 miesięcy od wniesienia sprawy.

Składka członkowska wynosi 90 zł / rok,
w przypadku członków-emerytów 45 zł / rok.

Nr rachunku bankowego:
59109010980000000130527242
Santander Bank Polska S.A.